Unanimitat en la nova Llei de seccions de crèdit

Lluis Roig, seccions de creditOPINIÓ
Lluís Roig President ASC | Seccions de crèdit FCAC

Per unanimitat de tots els grups, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 7/2017, de 2 de juny, reguladora del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives. Aquesta actualització respon a un doble objectiu: atorgar majors garanties als socis impositors i aportar estabilitat al sector.

El procés fins a la nova normativa es va iniciar amb l’aprovació, per part del Govern de la Generalitat, del Decret Llei 2/2016 que tenia com element primordial la constitució d’un Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit.

La diversitat de criteris sobre la proposta del Govern va donar lloc a debats importants dins del nostre col·lectiu i va prendre prou dimensió perquè els diferents partits polítics amb representació parlamentària adoptessin posicionaments dispars, que es van fer públics durant la tramitació parlamentària de la llei. En el debat, van participar-hi multitud d’agents, tant del mateix sector com externs, favorables i crítics amb la creació del Fons. El resultat de les diferents aportacions ha estat una modificació global de la normativa.

Us encoratjo a què consulteu el desenvolupament de la sessió del 17 de maig a la pàgina web del Parlament (www.parlament.cat), que posa de manifest que, a la fi, el nostre model de cooperativa agrària amb secció de crèdit ha aglutinat l’opinió favorable de tots els grups i ha estat rubricat per unanimitat en la votació.

Les modificacions més importants que incorpora la Llei en relació amb el Decret inicial es concreten en la necessitat de professionalitzar el càrrec de director de la secció de crèdit i en l’obligació de donar publicitat a les operacions creditícies amb membres de consell rector o de la direcció. Igualment, s’estableix el deure d’informar els titulars dels dipòsits que aquests no estan inclosos en l’àmbit del Fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit i s’atribueixen obligacions de comunicació als auditors.

Igualment, vull fer èmfasi en dues novetats per a les quals l’Associació ja hem vingut destinant importants recursos econòmics i humans en els últims anys.

En primer lloc, l’obligació de disposar d’un sistema informàtic i de gestió homogeni per a totes les seccions de crèdit amb l’objectiu de facilitar una supervisió prudencial i permanent per part del Govern. D’altra banda, la llei reconeix formalment com a òrgan de consulta i assessorament la Comissió de Seguiment Sectorial de Cooperatives amb Secció de Crèdit, de la qual tant l’Associació com la Federació formem part junt amb representants de les diferents Conselleries implicades amb el nostre sector.

No voldria acabar sense compartir amb vosaltres la complaença per les paraules d’agraïment de tots els grups parlamentaris al paper desenvolupat per l’ASC i la Federació durant el procés de tramitació de la nova llei de les seccions de crèdit.

D’ara endavant, podem donar per tancat el procés de debat amb la satisfacció i el convenciment d’haver sumat consensos i d’haver obert una nova etapa i el marc definitiu per a un funcionament actual i rigorós de les cooperatives agràries amb secció de crèdit.


Continua llegint…
Assemblea General de les seccions de crèdit