Rendibilitzar les explotacions

DUN cooperatives agràriesCoincidint amb la campanya de la DUN i el Contracte Global d’Explotació, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya posa a disposició del sector assessorament, formació i eines com el programa Indi·Coop, una nova aplicació de suport per optimitzar les explotacions dels socis. Aquesta plataforma se suma al programa Condi·Coop, que té com a objectiu facilitar l’aplicació de la condicionalitat i la seguretat laboral.

Tot plegat, forma part del servei que presta la FCAC a les cooperatives agràries en l’àmbit de la DUN, el Contracte Global i el Sistema d’Assessorament Agrari.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya treballa donant suport als tècnics assessors de les cooperatives des de fa més d’una dècada. Fruit d’aquesta experiència en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN), el Contracte Global d’Explotació (CGE) i el Sistema d’Assessorament Agrari, la Federació ha anat posant a l’abast de les cooperatives diferents eines de suport.

En el cas de l’Assessorament Agrari, la Federació està reconeguda com a Entitat d’Assessorament a nivell integral, agrari i rural, fet que li permet donar servei a les cooperatives i prestar especial atenció a aquelles que no disposen de personal tècnic qualificat per complir amb els requisits legalment establerts.

Entre altres iniciatives, la Federació ha creat aplicacions informàtiques com les plataformes Indi·Coop i Condi·Coop, adaptades específicament a les necessitats de les empreses cooperatives. A més de facilitar la gestió dels ajuts, aquests programes tenen l’objectiu d’optimitzar les produccions i contribuir a rendibilitzar les explotacions dels socis.

Indi·Coop

La plataforma Indi·Coop, que es començarà a utilitzar aquesta campanya, està dissenyada per esdevenir una eina de treball indispensable per als tècnics de les cooperatives ja que facilita el control dels indicadors econòmics de gestió de les explotacions agropecuàries.

El programa permet introduir costos reals de cada explotació per unitat productiva, tipus d’explotació, recinte i varietat, entre altres. D’aquesta manera, l’aplicació informàtica permet, al tècnic de la cooperativa, fer seguiment de costos de les diferents explotacions al seu càrrec en base a les dades proporcionades pels socis.

A més de proporcionar un resultat individualitzat, l’aplicació també fa una comparació dels punts forts i febles de cada explotació en relació amb la mitjana de la cooperativa.Indicoop

Condi·Coop

Es tracta d’una aplicació informàtica per a l’aplicació i control de la condicionalitat i la seguretat laboral, dissenyada per la Federació de Cooperatives l’any 2010 com a resposta a la normativa vigent.

Condi·Coop és una plataforma perquè el tècnic de la cooperativa pugui fer seguiment, en format electrònic, del compliment dels criteris de condicionalitat a les explotacions dels socis.

A més, inclou un check-list relatiu al compliment de la seguretat laboral.

Sistema d’Assessorament Agrari

L’Assessorament Agrari es va crear per rendibilitzar les explotacions prestant suport als productors a través dels tècnics de les cooperatives –que són els qui estan en contacte directe amb els socis i coneixen les explotacions agropecuàries.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va ser reconeguda com a Entitat d’Assessorament Integral l’any 2007, de forma que pot prestar suport i servei a les cooperatives que no disposen de personal tècnic per dur a terme aquesta funció.

El grup liderat per la Federació està format per una trentena de cooperatives, les que aglutinen un major volum d’operacions de tot el territori català.

Suport en la gestió del CGE

Amb el Contracte Global d’Explotació (CGE), els productors poden sol·licitar ajuts per a inversions productives lligades a les seves explotacions i també facilitar l’accés als joves que es vulguin incorporar a l’activitat agrària.

Dins d’aquest procediment, s’inclouen els ajuts per a incorporació de joves, els plans de millora per a la competitivitat de les explotacions, ajuts per a la mitigació del canvi climàtic i per a la diversificació de l’activitat.

Donat que es tracta d’un tràmit inclòs en l’aplicació de la DUN però que suposa la realització d’un esforç addicional per part de les cooperatives, des de la Federació es dóna suport front qualsevol incidència que pugui sorgir en la tramitació d’aquests expedients.

Les cooperatives, un referent de la DUN

Des de fa més d’una dècada, la Federació coordina i assessora un centenar de cooperatives en el procés de sol·licitud de la DUN. L’última campanya, les entitats adherides al Grup DUN de la Federació van tramitar 16.110 sol·licituds d’ajut, un 29% del total de Catalunya.

La Declaració Única Agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que han de presentar els titulars d’explotacions agràries ubicades a Catalunya per poder accedir a ajuts, realitzar tràmits amb l’Administració, sol·licitar la qualificació com a explotació agrària prioritària, modificar el SIGPAC, declarar els efectius productius de l’OPFH o comunicar l’adhesió al sistema de venda de proximitat, entre altres obligacions normatives.

La DUN ha d’incloure tota la superfície agrària, forestal i improductiva, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació. La gestió es duu des de les cooperatives -que tenen la consideració d’Entitats Col·laboradores fruit del conveni entre la Federació i el Departament d’Agricultura- o bé per part de la pròpia FCAC.


Continua llegint…
“Bona gestió, serveis i equip humà”
Miquel Llordes
, tècnic de l’Entitat d’Assessorament Agrari de la Vinícola de Sarral