Reestructuració de la vinya

Vi_Pla reestructuracio vinyaEnguany es publica el pla de suport al sector vitivinícola per al període 2019–2023, que manté el pressupost de partida però incorpora algunes novetats.

En primer lloc s’actualitza la terminologia, substituint els antics “plans” i “mesures” per les noves “sol·licituds” i “operacions”, respectivament.

Pel que fa a les sol·licituds, es preveu que puguin ser anuals o bianuals i hauran d’incloure un calendari d’execució de les operacions. Aquesta programació serà de compliment obligat; és a dir, la renúncia o no execució després d’haver-se aprovat l’operació comportarà que el viticultor quedarà exclòs de l’ajut per a la resta del període, fins al 2023.

Els criteris de prioritat inclouen els sol·licitants menors de 40 anys, els agricultors professionals i les sol·licituds presentades de forma col·lectiva, les d’explotacions agràries de titularitat compartida, les d’explotacions agràries prioritàries i les presentades amb bestreta

La normativa també detalla criteris de prioritat per a l’atorgament d’ajuts. A nivell estatal es determina que tindran preferència els sol·licitants menors de 40 anys, les sol·licituds presentades de forma col·lectiva i les d’explotacions agràries de titularitat compartida. El Departament d’Agricultura afegeix en la priorització les sol·licituds presentades amb bestreta, les d’explotacions agràries prioritàries i les d’agricultors professionals.

Les sol·licituds s’aprovaran d’acord amb aquests criteris i tenint en compte els fons assignats. Per tant, en cas de dèficit pressupostari, podria donar-se el cas que no s’aprovessin determinades sol·licituds o que l’abonament efectiu fos en un percentatge inferior al previst.

També com a novetat, es contempla la possibilitat d’abonar l’import de l’ajut per mòdul amb justificació de factures en el cas de compra de ceps o per a les accions de desinfecció i abancalament.

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant la DUN al febrer de 2018.