Propostes de resolució al Parlament de Catalunya

ACTIVITAT [POLÍTICA] FEDERACIÓ

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha presentat tres propostes de resolució als grups polítics al Parlament de Catalunya amb l’objectiu d’establir les prioritats, en clau pressupostària, de l’acció de Govern per al sector agroalimentari. Aquesta iniciativa ha sorgit arran de les reunions que la Federació ha mantingut amb diferents grups amb representació parlamentària.

Per al president de la FCAC, Josep Pere Colat, “en les reunions amb els responsables d’agricultura dels grups parlamentaris, els nostres plantejaments han tingut una bona acollida i esperem que això es pugui traduir en el seu compromís per tramitar-les a la Comissió d’Agricultura i donar-hi suport”.

Les propostes presentades a la Comissió d’Agricultura del Parlament se centren a potenciar aspectes clau per al sector com és el Pla de modernització de cooperatives. La Federació defensa que la concentració i modernització incentiven el desenvolupament del sector agroalimentari, i que és precís que es mantingui el suport a la creació d’estructures ben dimensionades tant a nivell econòmic com social. En aquest sentit, sol·licita que, en compliment de la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya sobre el món agrari, es facin els passos necessaris perquè, al 2013, s’estableixi una nova convocatòria d’ajut, amb caràcter plurianual d’un mínim de tres anys, per fomentar la modernització.

També es considera imprescindible que el Departament d’Agricultura mantingui l’ajut específic a la fruita seca, ja que la supressió d’aquesta ajuda podria comportar l’abandonament d’una part important de les 65.000 hectàrees que ocupa aquest conreu a Catalunya i que té un paper destacat en la preservació del medi ambient en terrenys a on, sovint, no hi ha cap alternativa de cultiu. Així mateix, se sol·licita el pagament del deute pendent amb el sector de la convocatòria 2012.

Per a la Federació, també esdevenen línies estratègiques a vetllar des del Govern el foment de les assegurances agràries, el suport a la millora de la transformació i la comercialització dels productes agraris, el finançament de projectes d’investigació i la promoció dels productes alimentaris de qualitat.

El Pla de concentració, els ajuts a la fruita seca i
les assegurances agràries han de ser
aspectes clau de l’acció de Govern

Impuls a un nou debat

El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, s’ha compromès a impulsar un nou debat monogràfic sobre el sector agroalimentari català en el Parlament, com el que es va fer a l’abril de 2010. L’objectiu del debat seria potenciar el sector i revisar els acords que aleshores es van prendre per tal d’adaptar-los a les circumstàncies actuals.

Tornar a celebrar un debat monogràfic sobre el sector agroalimentari és necessari per potenciar la seva visualització envers el conjunt de la societat, com una forma de fer una revisió d’aquells elements no resolts i per actualitzar-los davant l’actual escenari pressupostari.