Plans de reestructuració de la vinya

Al gener, s’ha publicat la normativa que regula els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per al període 2014-2018. Les finalitats d’aquest programa són augmentar la competitivitat dels productors vitivinícoles i adaptar l’oferta a la demanda del mercat.

El sector ha treballat conjuntament amb el Departament d’Agricultura per adequar el projecte de normativa presentat per l’Administració a la realitat del territori.

Com a principal novetat, s’ha incorporat la regulació de les convocatòries fins a l’any 2018, establint que el període de sol·licitud serà del 15 d’octubre al 15 de novembre sense que calgui una nova publicació de normativa.

De manera excepcional, el termini per aquesta campanya finalitza el 21 de febrer.

Vinyes

Novetats

Es manté el criteri dels últims anys amb convocatòries anuals i priorització de les bestretes per aprofitar els fons europeus, encara que s’han actualitzat els imports de les mesures -tan a l’alça com a la baixa- i s’ha eliminat la reposició de terra en tots els casos.

Pel que fa a les accions de desinfecció i abancalament, s’estableix que no seran accions subvencionables quan es facin per mitjans propis.

Finalment, es crea un mòdul específic per a les accions realitzades amb mitjans propis per tal de diferenciar l’adquisició de material de la mà d’obra i poder justificar millor els imports de cada acció, malgrat que el sumatori dels imports sigui el mateix.