Per un sector lleter competitiu

Des de fa mesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya treballa juntament amb l’Administració, les cooperatives, altres organitzacions del sector i especialistes en diferents àmbits per a l’elaboració d’un pla d’actuació que garanteixi la viabilitat de les explotacions lleteres del país.

El Pla d’Acció del Sector Làctic Català 2017-2019 es basa en les conclusions del grup d’experts creat l’any 2016, durant la crisi del sector lacti. A partir d’una anàlisi detallada de la situació i analitzant les mancances del sector a Catalunya, aquest pla s’estructura en tres grans eixos que busquen millorar l’eficiència en la producció, promoció i comercialització de productes làctics i la innovació. Es concreta en 15 actuacions encaminades a garantir la continuïtat del sector i aconseguir un major valor afegit per als productes làctics.

Es tracta, en definitiva, de preveure línies de treball per millorar la gestió de la producció lletera i la competitivitat tant de productors com de la indústria transformadora, tenint en compte que el sector lleter català compta amb un entramat d’explotacions ramaderes i cooperatives que resulten ser un element clau de dinamització socioeconòmica i de cohesió del territori.

Pla d’acció

Quant a l’eficiència en la producció, es proposa facilitar als productors eines per potenciar el funcionament de l’explotació ajustant costos i millorant la gestió tècnica i els mitjans per obtenir una llet de qualitat. També es proposa diversificar l’explotació cap a produccions cada cop més demandades pel consumidor, com la producció ecològica o la venda de llet crua de vaca.

El pla de treball, a més, preveu potenciar el desenvolupament de projectes innovadors que aportin valor afegit a la producció làctia catalana i als seus derivats perquè siguin més competitius i puguin accedir a nous mercats.

Finalment, en l’àmbit de comercialització, s’aposta per la diferenciació dels productes agroalimentaris catalans amb distintius d’origen i qualitat, per promoure el consum de productes frescos i de proximitat, i també per crear estructures i associacions de comercialització que concentrin i donin més força a l’oferta.

En aquest sentit, es realitzaran campanyes d’informació als consumidors que  afavoreixin el consum de llet i productes làctics, i s’està treballant en un dels grans reptes a curt termini: la creació de l’Institut Català de la Llet i els Productes Làctics.

Pla d’Acció del Sector Làctic Català 2017-2019
Eix 1 Millora de l’eficiència de la producció lletera
Eix 2 Comercialització i promoció
Eix 3 Innovació i transferència