Noves obligacions del Decret de fertilització

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya espera que el Govern aprovi en breu el nou Decret de gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes, que inclou noves obligacions tant per agricultors com per a ramaders ja que tracta de manera global la fertilització orgànica i inorgànica.

Tal com succeïa fins ara, la normativa estableix mesures addicionals en les denominades zones vulnerables, que es caracteritzen per una concentració de nitrats en aigües subterrànies per sobre dels 50 mg/l i introdueix el concepte de l’índex de càrrega ramadera (ICR).

Gestió de dejeccions ramaderes

El nou Decret estableix que es durà a terme una identificació del “nitrogen de referència” de cada explotació, que servirà per determinar de forma  individual la quantitat de nitrogen generat que és aplicable com a fertilitzant a zones vulnerables segons el pla de gestió vigent.

Quant a les responsabilitats, es determina que és el titular de l’explotació agrícola qui ha de garantir la correcta aplicació de les dejeccions a les seves parcel·les. Els centres de gestió són responsables de la gestió i transport, i en cas de gestionar una superfície superior a 200 hectàrees, hauran de disposar d’un pla, un llibre de gestió i assessorament.

La prohibició de l’aplicació en vano, penalitzada actualment per normativa ministerial, ja estava prevista en aquest Decret -en el que s’establia un període transitori de 2 o 3 anys- i l’obligació d’enterrar el purí en tots els casos, especificant que a una distància inferior a 1.000 metres dels nuclis urbans caldrà fer-ho en un termini màxim d’entre 4 i 12 hores.

Pel que fa a l’emmagatzematge, es podran construir basses a destí de diverses explotacions i sempre que estiguin sota cobert i sotmeses a règim d’intervenció ambiental. La FCAC defensa la màxima flexibilitat en l’autorització d’aquestes basses com a factor clau per garantir una correcta gestió.

Gestió de la fertilització orgànica i mineral

La nova normativa estableix criteris específics en relació amb l’aplicació de fertilitzants orgànics i minerals, alguns dels quals ja eren vigents actualment.

Tal com marca la norma europea, el nitrogen orgànic no podrà superar els 170 kg per hectàrea i any en zona vulnerable i es fixen llindars específics de nitrogen total per a cada cultiu, depenent de la zona i de si es tracta de secà o regadiu. Aquesta quantitat, però, en zones no vulnerables es podrà incrementar fins a un 30% sempre que estigui justificat agronòmicament.

Un cas específic serà el de les finques amb concentracions màximes de nutrients al sòl –superiors als 80 ppm de P o als 500 ppm de K. En aquests casos, caldrà fertilitzar en base a analítiques i se sotmetran a controls periòdics.

Declaració de fertilització anual

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, malgrat ha apostat en tot moment per la correcta gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes, ha expressat la disconformitat amb el fet que les noves obligacions, com la declaració anual de fertilització, afectin tots els agricultors per igual, sense tenir en compte les especificitats com la dimensió de l’explotació, essent una mesura que incrementarà la burocràcia i suposarà una informació difícilment assimilable tant per a l’Administració com per als administrats.

Altres mesures que estableix el Decret són l’obligació de disposar d’assessorament a partir d’un nombre mínim d’hectàrees. Els ramaders hauran de continuar disposant del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i portar un Llibre de gestió de fertilitzants, aquest últim també l’hauran de portar els agricultors i servirà per presentar a final d’any la Declaració anual de Gestió de fertilització.

L’Administració durà a terme controls anuals documentals i de camp en un 3% d’explotacions agrícoles i ramaderes.