Nova Llei de Cooperatives: la funció de la cooperativa agrària en el món rural

Des de fa mesos, el Govern català està treballant en la modificació de la Llei de cooperatives de Catalunya. Per aquest motiu i amb la finalitat de garantir que el nou text legal s’ajusti a la realitat del sector, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va constituir una comissió interna de treball formada per membres de Consell Rector, representants de les cooperatives i tècnics especialitzats en gestió jurídica i econòmica de les societats cooperatives.

La voluntat d’aquesta comissió és afavorir la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents. Per aquest motiu, es defensa que la nova llei sigui prou flexible perquè cada empresa cooperativa pugui triar la fórmula que millor s’adapti a la seva realitat i la faci més competitiva en el mercat.

En concret, la comissió ha debatut aspectes rellevants per al sector com són la denominació social, la baixa de soci, les conseqüències econòmiques de la baixa, les classes de socis, el concepte de cooperativa agrària, la destinació del fons de reserva obligatori i el fons de promoció cooperativa, a més de les fusions de cooperatives, la intercooperació i la liquidació de les cooperatives.

Reunió de la Federació amb el Grup Parlamentari d'ERC
Reunió de la Federació amb el Grup Parlamentari d’ERC

Cooperativa agrària i cooperativa rural

Un altre tema que s’ha posat damunt la taula és la necessitat de definir el concepte legal de les cooperatives agràries: què són i què poden i volen esdevenir. Cal tenir en compte que moltes de les cooperatives agràries vigents  ha anat perdent activitat agrària, al temps que altres activitats han anat prenent cada vegada més força.

L’actual regulació defineix la cooperativa com una organització econòmica constituïda per titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals. Tradicionalment les cooperatives es constituïen per millorar la liquidació del soci en concentrar l’oferta agrícola, comercialitzar conjuntament i fer la compra de subministres en comú.

Actualment, però, les cooperatives també són organitzacions de persones amb una important paper social en els pobles, on sovint esdevenen l’única empresa privada que agrupa una massa social rellevant. Aquestes persones, malgrat que no totes són titulars d’explotacions agrícoles, sí que poden assumir activitats vinculades al consum, la secció de crèdit, les assegurances, serveis assistencials a persones grans, llars d’infants o totes aquelles que siguin requerides pels seus socis.

En aquest sentit, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya aposta per la distinció entre cooperatives agràries i cooperatives rurals. Les agràries, com agents dinamitzadors i transformadors del medi rural, requeririen que, com a mínim, el 50% de la seva activitat sigui agrària, límit a partir del qual podran desenvolupar altres activitats econòmiques complementàries. La cooperativa rural, en canvi, seria aquella que, tenint una major o menor activitat agrària, se centrarien en la prestació d’activitats econòmiques i serveis relacionats amb el desenvolupament i la competitivitat del medi rural.