Nous estatuts socials

Assemblea general extraordinaria_cooperatives agraries2

Per assolir els nous reptes, la Federació ha dut a terme una revisió dels seus Estatuts Socials, que són la norma bàsica que regula el funcionament de l’organització i la seva relació amb les entitats sòcies.

Així doncs, la modificació estatutària que es va aprovar en l’Assemblea Extraordinària responia al doble objectiu d’adaptar-se a la nova Llei de cooperatives de Catalunya de l’any 2015 i d’adequar-se a la canviant realitat del sector.

Les principals modificacions es refereixen al règim legal, en tant que la Federació  es configura com una entitat associativa sense ànim de lucre que agrupa el cooperativisme agrari, i que està constituïda a l’empara de la Llei de cooperatives i subjecta a les seves disposicions.

Tanmateix es pretén impulsar i promoure les comunicacions per mitjans informàtics per als procediments oficials que es duran a terme mitjançant correu electrònic a l’adreça: notificacions@fcac.coop. Correlativament, les entitats associades hauran d’establir un correu específic per rebre les comunicacions oficials de la Federació.

D’altra banda, es desenvolupa una major definició de les entitats sòcies i socis col·laboradors; i es revisen les competències de l’Assemblea General, la composició i la delegació de facultats de Consell Rector i l’elecció dels interventors de comptes. Igualment es pretén impulsar una agilització dels procediments societaris.

A més, es duu a terme una nova regulació del procediment electoral que es desenvolupa en un Reglament de règim intern on s’introdueixen determinades modificacions, com l’eliminació del suplent de branca i el procés per a l’elecció dels representants de branca i del Consell Rector, així com les garanties democràtiques dels tràmits electorals.