Llei de cooperatives de Catalunya: avantprojecte desconcertant

Durant tot l’any 2013 i aquest primer quadrimestre de 2014, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha estat treballant, tant a nivell intern com en coordinació amb l’Administració, per la modificació de la Llei de cooperatives. L’objectiu és que el text que s’aprovi sigui útil al cooperativisme agrari del segle XXI i, malgrat que s’ha avançat força en aquesta direcció, l’Avantprojecte que el Govern ha portat finalment al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha provocat la indignació i la desconfiança del sector perquè es desmarca, sense previ avís, de l’esborrany consensuat.

Com a punt de partida, resulta imprescindible que la nova Llei catalana de cooperatives proposi alternatives perquè cada empresa pugui triar la fórmula que millor s’adapti a la seva realitat i la faci més competitiva en el mercat. La llei ha de ser prou flexible per fomentar  la creació de noves cooperatives i consolidar les ja existents i, per aquest motiu, cal que les societats cooperatives es puguin autoregular en els seus Estatuts Socials.

Així mateix, és bàsica una ampliació del concepte de soci en la línia que s’havia estat treballant. En els últims anys, el camp català ha viscut canvis profunds i aquest fet ha de quedar reflectit a la llei que regularà el futur del cooperativisme agrari català.

La definició de soci és inacceptable

Malgrat que l’Avantprojecte de la Llei de cooperatives de Catalunya recull molts dels canvis que va sol·licitar la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en relació amb el primer esborrany, el text resulta encara inacceptable per al sector. I més encara perquè la versió que la Conselleria d’Empresa ha presentat al CTESC, com a pas previ a l’entrada de la llei al Parlament, és una versió que divergeix en alguns punts de la consensuada amb el sector.

Per a la Federació, resulta imprescindible una nova definició de qui pot ser soci més enllà del titular d’una explotació agrícola, i entén que cal reconèixer com a soci a tot aquell que participa amb la cooperativa aportant-hi el seu producte. Aquest és el concepte de soci que s’havia consensuat amb conseller d’Empresa, Felip Puig, i amb la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa, però que, sorprenentment, no és la que contempla el redactat de l’Avantprojecte que finalment s’ha presentat al CTESC.

La segona de les demandes que s’ha de continuar treballant es refereix a què l’Administració permeti una major llibertat perquè cada cooperativa decideixi si vol que el Fons de Reserva sigui repartible, així com el percentatge que es pot repartir. L’objectiu és que les cooperatives tinguin més llibertat en el seu finançament i així facilitar la capitalització de l’empresa.

Fites aconseguides

Al marge d’aquestes qüestions i fruit de mesos de treball i negociacions de la Federació, el redactat actual de l’Avantprojecte de Llei cobreix la major part de les necessitats de les cooperatives agràries.

En aquest sentit, estableix un nou règim jurídic, més flexible, perquè cada empresa cooperativa pugui triar la fórmula que la faci més competitiva. Així mateix, determina que la cooperativa s’autoregularà en els Estatuts Socials, d’acord amb la voluntat dels seus socis i respectant els principis cooperatius.

També recull reivindicacions del sector com l’autorització per poder utilitzar la paraula “cooperativa” dins la denominació social de l’entitat i la regulació de les seccions per estatuts, amb la finalitat que cada secció pugui dur a terme, separadament, la distribució del resultat i la imputació de pèrdues.

Altres fites es refereixen a l’admissió com a socis de les comunitats de béns -casuística freqüent a les cooperatives ramaderes-, la sistematització dels tres tipus de baixes de socis –voluntària, obligatòria i expulsió- i la possibilitat que les cooperatives regulin la sol·licitud als socis d’una indemnització per baixa i sense tenir en compte la limitació de capital social. En aquest sentit, es determinen amb més precisió els drets i les obligacions dels socis.

A més, la normativa fa un redactat més entenedor del Fons d’Educació i Promoció Cooperatives, permet que es promocionin les fusions de cooperatives amb una convocatòria d’Assemblea General de 15 dies -en lloc dels 30 dies que pretenia l’Administració- i s’ha assolit una nova regulació per a les cooperatives de segon grau i els grups cooperatius.

Com a novetat, s’ha introduït el concepte de cooperativa rural, entesa com una cooperativa integral que realitza l’activitat agrària a més d’altres activitats econòmiques o serveis dirigits a la millora de l’entorn rural. Amb això, es reconeix que la cooperativa és una organització de persones amb un important paper social al poble, on sovint esdevé l’única empresa privada amb una massa social rellevant i de la qual poden ser socis tots aquells que participin de la seva activitat, sigui de tipus agrari, consum, crèdit, assegurances o serveis socials.

Negociació amb els grups parlamentaris

A més de treballar amb la Conselleria d’Empresa i en particular amb la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també ha mantingut reunions amb tots els grups parlamentaris i, en concret, ha defensat les seves al·legacions davant els representants de la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament, l’encarregada de tramitar el text legal.

La Federació s’ha reunit amb el president de la Comissió d’Empresa i Ocupació i representant del grup popular, Rafel Luna, i també amb David Bonvehí, del grup de CiU, pel seu profund coneixement del sector i la seva sintonia amb el col·lectiu. A més, ha mantingut trobades amb Oriol Amorós, del grup parlamentari d’ERC; Montserrat Capdevila i Òscar Ordeig, del grup socialista; Marc Vidal i Sara Vilà, d’ICV-EUiA Verds; i amb Isabel Vallet, de les CUP.

Així mateix, la Federació està copsant el parer de les cooperatives vers el text actual perquè, quan la Llei entri en tràmit parlamentari, continuarà les negociacions amb els diputats i participarà en la ronda de compareixences.


Continua llegint…

La corcertació amb el sector és bàsica. Josep Pere Colat, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya