“Les cooperatives són una eina bàsica de concertació agrària”

Meritxell SerretENTREVISTA
MERITXELL SERRET
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

Meritxell Serret va ser nomenada consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) el passat 14 de gener. Nascuda a Vallfogona de Balaguer l’any 1975 és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB) i Postgrau en Direcció General d’Empreses (UOC). Ha estat coordinadora tècnica de la Fundació del Món Rural i abans ha treballat a la direcció i gerència de Provedella (Centre de Promoció de la Carn de Vedella de Catalunya) i al sindicat Unió de Pagesos.

Quines són les línies de treball prioritàries de la Conselleria d’Agricultura per aquesta legislatura?

Afrontem una nova legislatura en què haurem de donar resposta a dos grans objectius. Millorar la competitivitat actual del sector, garantint la viabilitat de les explotacions i de les famílies que en depenen, i que generi riquesa en el territori. I, en paral·lel, posar les bases de com haurà de funcionar el sector en una futura República catalana, per tal que pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

En aquest projecte, quin paper ha de tenir el cooperativisme agrari?

Les cooperatives són una eina bàsica de la concertació agrària pel seu coneixement de la realitat econòmica de l’agricultura catalana i pel seu valor representatiu de l’economia productiva. Per aquest motiu, la conselleria tindrà molt en compte la interlocució amb tots els agents del cooperativisme agrari català en la definició de les seves línies estratègiques.

Portarem el Pla Marc del cooperativisme agrari a Govern per a la seva aprovació

La FCAC ha demanat al Departament d’Agricultura que promogui, en el si del Govern, el desenvolupament del Pla marc del cooperativisme agrari i les accions que contempla. Com està previst impulsar-ho?

Primer de tot, portarem el Pla Marc del cooperativisme agrari a Govern per a la seva aprovació. El Pla Marc establirà un programa d’execució per potenciar les línies d’actuació sobre el cooperativisme agrari del conjunt de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el desenvolupament del Pla Marc és una tasca de tot el Govern de la Generalitat que afecta a tots els departaments i, especialment per les competències que tenen assignades, als de Treball, Afers Socials i Famílies; Vicepresidència, Economia i Hisenda; Empresa i Coneixement i, per suposat, el que encapçalo.

Un dels eixos estratègics contemplats en el Pla Marc és el desenvolupament d’un Pla de competitivitat del sector. Creu que és un instrument prou útil per destinar-li una dotació pressupostària?

El Pla Marc preveu l’adequació a les reflexions estratègiques resultants del treball de les cooperatives agràries de l’actual Pla de concentració, intercooperació i modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries del DARP. Aquest encàrrec s’ha de materialitzar en l’elaboració del futur Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries 2016-2020 que ha de venir a substituir l’actual PCIM. El Pla sempre ha tingut una assignació pressupostària notable i, com no pot ser d’una altra manera, el Programa tindrà una dotació en els pressupostos del DARP.

La incorporació de joves és clau per al sector, també a les cooperatives. Quines són les propostes per fomentar la participació dels joves a les cooperatives?

El Programa de Desenvolupament Rural PDR 2014-2020 ofereix actuacions molt interessants en aquest sentit per al cooperativisme agrari. En primer lloc, l’ajut a la creació d’empreses per als joves agricultors- primera instal·lació de joves agricultors, que es completa amb la formació dels joves que s’incorporen a l’agricultura. La mateixa FCAC està col·laborant amb les Escoles Agràries del Departament en la preparació d’un mòdul específic per a la formació de joves que s’incorporen a l’agricultura.

També es preveu la creació d’un programa d’acompanyament als joves emprenedors, dirigit tant als joves del sector agrari com als que es trobin en l’àmbit Leader. A més, el Departament, juntament amb la FCAC, està treballant en el programa de formació “Preparem el relleu als consells rectors”.

Hi ha molta feina a fer i estic segura que amb la col·laboració de la FCAC seguirem aportant instruments per afavorir el relleu generacional i rejovenir la base social de les cooperatives.

L’escenari del nou PDR és complicat perquè determinades mesures presenten un dèficit pressupostari important, quines solucions s’articularan?

El DARP, des de l’inici de la negociació del PDR amb la Comissió Europea, ja va apostar per anar realitzant la convocatòria de totes les operacions del PDR més prioritàries. Així, a data d’avui ja hem posat en marxa 34 operacions del PDR, per un import convocat de més de 145,6 milions d’euros.

Pel que fa específicament a la convocatòria dels ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) caldrà fer alguns canvis en determinades mesures per tal d’intentar que les sol·licituds que es rebin estiguin més adaptades al pressupost existent i una priorització més adequada de les actuacions. Cal destacar que els criteris de priorització que anualment s’estudien amb les organitzacions agràries i la FCAC per tal d’assegurar les inversions i actuacions més prioritàries per al sector, dins les possibilitats del marc normatiu europeu.

El pròxim any es revisaran alguns dels acords d’aplicació de la PAC a Espanya. Quin serà el posicionament del DARP?

Per part del DARP es vol fer una anàlisi d’impacte de la regionalització, així com de l’efecte que han tingut els ajuts associats. S’haurà d’avaluar tant a nivell dels diferents sectors, com a nivell global. Caldrà analitzar detalladament el total dels imports rebuts en comparació als que es venien assignant en els darrers anys de l’anterior període.

Paral·lelament iniciarem una ronda de reunions amb el sector per tal de concretar conjuntament els diferents àmbits en els quals s’ha de proposar una modificació dels ajuts.

Enguany, Catalunya és Regió Europea de la Gastronomia. Està previst dur a terme accions de promoció agroalimentària que tinguin en compte els productes elaborats per les cooperatives agràries?

Les actuacions previstes tenen l’objectiu de posar en valor el producte local com a exponent singular de la nostra cuina i el nostre territori. En aquest sentit els productes de les cooperatives del nostre país són un clar destinatari de la promoció que s’anirà fent al llarg del 2016.

Destaca l’elaboració del “Pla de la Gastronomia” en el qual les cooperatives hi formaran part com agent clau. Hi haurà diferents trobades empresarials en les quals es posarà en valor la riquesa del patrimoni gastronòmic català i dels productes locals i de proximitat perquè s’incorporin en els menús de la restauració i l’hoteleria.