Les cooperatives del segle XXI

Aprovació al Parlmanet de la Llei de Cooperatives de Catalunya_El 18 de juny, el Parlament va aprovar la nova Llei de cooperatives de Catalunya que té l’objectiu de fomentar la creació de cooperatives i consolidar les existents reforçant les vies de finançament intern, millorant la gestió empresarial i assolint un millor dimensionament del món cooperatiu.

El nou règim jurídic és modern, clar i flexible. Les cooperatives podran fer models autònoms elegint la fórmula més adequada a les seves necessitats i autoregulant-se en els seus estatuts, d’acord amb la voluntat dels socis i el respecte als principis cooperatius.

JORNADA FCAC
24 de setembre | 16h

Fira Sant Miquel de Lleida
Novetats de la Llei de cooperatives de Catalunya

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya valora que, per primera vegada, la llei reconeix la figura de la “cooperativa rural”, que serà aquella ubicada en el territori i que, junt amb la funció agrària, desenvoluparà activitats de consum, treball associat, serveis als socis o seccions de crèdit. Les seves finalitats seran fomentar l’activitat econòmica en el territori, donar un nou ús als patrimonis preexistents de les cooperatives agràries i garantir un millor benestar a la població rural.

Novetats de la Llei de Cooperatives de Catalunya

SOCIALS

 • El nombre mínim de socis per crear una cooperativa és dos i, en un màxim de cinc anys, caldrà acreditar l’entrada d’un tercer soci.
 • Procediment exprés, més àgil i operatiu, per a la inscripció de determinades cooperatives en el Registre.
 • Web corporatiu per a convocatòria d’assemblees i per posar a disposició dels socis documentació oficial.
 • Es redueix el nombre d’actes que són competència indelegable de l’assemblea.
 • Es creen noves categories de socis: soci col·laborador, socis de treball i soci temporal. Se suprimeix la figura de soci excedent.
 • Les comunitats de béns podran tenir la condició de soci.
 • Es regula la baixa del soci i es clarifiquen diferents tipus de baixa.
 • El consell rector podrà estar integrat per persones no sòcies, fins a una quarta part dels membres.
 • L’interventor de comptes deixa de ser obligatori a les cooperatives auditades.
 • Se suprimeix l’obligació d’inscriure els acords intercooperatius en el Registre.

ECONÒMIQUES

 • Es rebaixa la dotació mínima al Fons de Reserva Obligatori del 30% al 20%.
 • Es permet la repartibilitat del Fons de Reserva Obligatori en cas de liquidació o transformació de la cooperativa.
 • Es manté la dotació mínima del Fons d’Educació i Promoció en un 10%, però s’introdueixen noves activitats a finançar.
 • Les deduccions per baixa no justificada o expulsió només es podran calcular sobre les aportacions obligatòries.
 • Se suprimeix l’obligació que les cooperatives de segon grau auditin els comptes anuals.
 • Nou procediment perquè les cooperatives dissoltes es puguin reactivar en determinades condicions.

OPINIONS DEL SECTOR

Xavier Farre_President executiu CevipeXavier Farré President Executiu de Cevipe
“En un grup cooperatiu, totes les cooperatives van en la mateixa direcció”

Les actualitzacions de la llei són positives, ens fan més coherents amb la realitat del sector i miren de solucionar temes que abans quedaven encasellats i obsolets. Valorem la flexibilitat en la redacció dels estatuts socials, que podrem fer a mida segons les necessitats i característiques de cada cooperativa, i sobretot que s’obri la porta als grups cooperatius. Això és un pas endavant per a l’agrupació de cooperatives de forma unitària i no tan disseminada com fins ara. En el grup cooperatiu, totes les cooperatives van en una mateixa direcció, amb un criteri únic i més agilitat a l’hora de prendre decisions.

Antoni PanéAntoni Pane_Gerent Cooperativa Ivars Urgell Gerent de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell
“Destinar un 20% al Fons de Reserva Obligatori no fomenta la competitivitat”

La valoració general és positiva perquè s’ha avançat i actualitzat. Aplaudim la incorporació de la web corporativa; en canvi, creiem que es podria haver estat més ambiciós en les mesures d’igualtat. En l’àmbit econòmic, s’ha modificat la distribució i la titularitat dels excedents que es destinen al Fons de Reserva Obligatori però l’avanç és insuficient per fomentar la nostra competitivitat en relació amb altres empreses societàries que són els nostres competidors. També estem en desacord amb el 10% que es destina al Fons d’Educació i Promoció perquè no es contempla que aquest fons es destini a la creació de nous llocs de treball. Com pot ser competitiva una empresa que no pot retornar als seus socis ni el 50% dels excedents que ells mateixos han generat?

Pere Ferre_Gerent CoselvaPere Ferrer Gerent de Coselva
“És una llei de mínims, que cadascú pot adaptar”

La llei ha fet una adaptació a la realitat. Ja fa anys que les cooperatives tenim una pàgina web i ens relacionem amb els socis per e-mail. Ja fa anys que les cooperatives tenim, dins dels consells rectors, persones no sòcies però que estan dinamitzant el dia a dia de l’empresa. Ja fa anys que les cooperatives tenim socis col·laboradors, perquè formem part d’un poble… És bàsic que això ho reconegui la llei i també és important que aquesta és una llei de mínims, que cadascú pot adaptar en els seus estatuts. Hem d’agrair l’impuls del projecte a Xavier López, director general d’Economia Cooperativa, i lamentar que els condicionants de determinades persones han deixat a mig camí el paper de la cooperativa agrària com a autèntic element dinamitzador del poble.