Les conclusions de les cooperatives en el Pla Marc

Jornada reflexió Pla Marc del Cooperativisme Agrari

En les últimes setmanes, ha finalitzat la reflexió estratègica vinculada al Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català. Aquesta és una iniciativa sense precedents, que té molt en compte la veu del sector i l’objectiu de definir un full de ruta que reforci el model i en garanteixi el futur.

El procés de reflexió a territori, amb les cooperatives, es va posar en marxa al novembre, amb la finalitat de definir els objectius clau i els plans de treball que permetran assolir-los. Es tracta de la segona fase del projecte, després de la presentació d’un exhaustiu treball de diagnosi del sector a Lleida, el 24 d’octubre.

La reflexió estratègica s’ha dut a terme mitjançant nombroses reunions que agrupaven les cooperatives d’acord amb criteris com el volum de facturació i l’àmbit territorial.

Jornada reflexió Pla Marc del Cooperativisme AgrariUn centenar de cooperativistes d’arreu del territori català han participat a les sessions. Presidents, juntes rectores, gerents, socis i treballadors han debatut per identificar les amenaces i oportunitats del sector en els àmbits econòmic, polític-normatiu, tecnològic i social.

Les aportacions de les cooperatives en les diferents sessions al territori, juntament amb les del Consell Rector de la Federació i els seus treballadors, han de servir per elaborar un ambiciós document que, en els pròxims anys,  esdevindrà un referent per guiar l’actuació tant de les cooperatives com de la Federació i l’Administració.

El procés de debat amb les cooperatives agràries finalitzarà amb un document -en el qual ja s’està treballant- que identificarà les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO)  així com el posicionament del cooperativisme agrari català. També definirà els objectius estratègics i les línies d’actuació, tot formulant possibles sinergies i acords d’intercooperació. Finalment, inclourà un calendari de les actuacions i els plans de treball.

El document de reflexió estratègica es presentarà en l’Assemblea General Ordinària de la Federació, prevista per al mes de maig. Un cop aprovat, ha d’esdevenir un referent per a l’actuació dels pròxims anys, tant de les cooperatives agràries i la Federació com de la pròpia Administració, per tal d’enfortir el model.