La nova política de desenvolupament rural a Catalunya

El 22 de juliol, el Govern de la Generalitat enviava a Brussel·les el text final del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) a Catalunya per al període 2014-2020. El programa està condicionat pels canvis en la normativa europea i també pels nous objectius i prioritats que es plantegen des del Departament d’Agricultura.

En concret, els grans reptes de l’Administració són dissenyar polítiques específiques perquè els joves agricultors i ramaders augmentin el seu arrelament, fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació a les zones rurals, estimular la innovació en el sector agroalimentari i promoure accions dirigides a mitigar el canvi climàtic i protegir els recursos naturals.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha participat activament en tot el procés de discussió i la seva feina es tradueix en un PDR que, a grans trets, s’ajusta als plantejaments i prioritats defensats per aquesta organització.

La Vall d'en Bas a la Garrotxa

Una retallada del 14% del pressupost

El primer fet a destacar és la reducció de 131 milions d’euros de pressupost, un 14%, en comparació amb l’execució final del PDR 2007-2013. Aquesta disminució és conseqüència de la desatenció amb què el Ministeri d’Agricultura tractarà l’aplicació de la política de desenvolupament rural en les diferents comunitats autònomes. Una rebaixa de gairebé el 74% -passant de 228 milions d’euros a menys de 60- resulta un indicador clar d’aquest abandonament.

La retallada contrasta amb l’increment dels fons europeus disponibles (34,5 milions d’euros més que en l’anterior període) i el manteniment de l’aportació del Departament d’Agricultura en termes absoluts, malgrat l’escenari de dificultats econòmiques del govern de la Generalitat de Catalunya.

Més enllà de disminuir sensiblement la seva contribució econòmica als PDR autonòmics, el Ministeri ha posat de manifest una voluntat clarament centralitzadora que va molt més enllà de la necessitat de coordinar estratègies i que no és massa coherent amb una política que s’hauria d’executar des del territori i la proximitat.

Mesures que s’aplicaran a Catalunya

La major part de les operacions del pròxim PDR són força similars a les mesures que ja s’estaven aplicant, encara que les convocatòries podran variar algunes condicions d’aplicació.

La principal actuació, i que té un pressupost més elevat, es refereix a la modernització de les explotacions. Aquesta acció junt amb les mesures d’agroambient i clima, l’agricultura i la ramaderia ecològiques i el suport als joves sumen més del 50% del pressupost total del PDR.

Destaca l’augment d’un 25% en el pressupost per a la incorporació de joves al camp. També han augmentat els recursos per als àmbits d’innovació (+11,4 milions d’euros) i tot el paquet forestal, de prevenció d’incendis i medi natural (+16,3 milions d’euros).

Per contra, els àmbits que han sofert una major reducció de fons són l’apartat d’infraestructures agràries i forestals (regadius, concentracions parcel·làries, camins…), amb una retallada de 95 milions d’euros menys. També agroindústria (-32,4 milions d’euros), agroambient/clima i agricultura ecològica (-28,1 milions d’euros) i ramaderia ecològica (-13,6 milions d’euros).

Com a operacions noves respecte al PDR anterior, s’inclou el foment de circuits curts i mercats locals defensat des de la Federació i que, encara que compta amb un pressupost limitat, s’espera que sigui un estímul per fomentar projectes col·laboratius entre les agrobotigues de les cooperatives.

Mesures d’agroambient i producció ecològica

Per al pròxim període, hi haurà una simplificació en el nombre d’agroambientals disponibles i s’apostarà per operacions transversals, en general evitant les mesures de caire més sectorial.

En concret, s’inclouen la gestió de zones humides en arròs, la producció integrada, els sistemes alternatius a la lluita química, la gestió de fertilitzants, la conservació de races autòctones, la recuperació de pastures, la conservació d’hàbitats esteparis a Xarxa Natura 2000, l’apicultura per a la millora de la biodiversitat i la biodiversitat cultivada.

A més, es contemplen ajuts específics per a agricultura i ramaderia ecològiques.

La Federació, molt activa en el procés de discussió

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha participat de forma molt intensa en el grup de treball específic per a l’elaboració del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 aplicable a Catalunya. Les reunions d’aquest grup s’han celebrat de manera freqüent amb el Departament des de final de febrer i fins al mes de maig. També s’ha participat en nombroses reunions bilaterals i en la Taula Agrària, màxim òrgan d’interlocució.

Durant aquest procés, la Federació ha plantejat nombroses esmenes en relació amb les propostes de l’Administració i ha aportat documents d’observacions en el marc del procés d’informació pública.

En concret, es va plantejar una proposta de quadre financer alternatiu per tal d’adequar les partides de les diferents operacions a les necessitats prioritàries que, des del punt de vista de les cooperatives, calia atendre en primer terme. La Federació sol·licitava incrementar sensiblement l’aportació per a inversions en actius físics a les explotacions agràries (ajuts de modernització actuals) i també augmentar el pressupost d’inversions per a transformació i comercialització dels aliments, accions de formació, serveis d’assessorament als sectors agroalimentari i forestal i promoció de règims de qualitat.

A grans trets, el quadre financer final adoptat per la Conselleria és força coherent amb les prioritats i els plantejaments defensats des de la Federació.

*Quadre financer elaborat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. PDR 2014-2020 per àmbits d’actuació i comparació amb el període 2007-2013
  PDR 2007-2013 PDR 2014-2020 Increment (%)
ÀMBITS ACTUACIÓ Pressupost % sobre
tot
Pressupost % sobre
tot
Modernització 155.443.959 16,5% 170.000.000 21,0% 9,4%
Agroambient i clima
Agricultura ecològica
176.134.853 18,7% 148.000.000 18,3% -16,0%
Ramaderia ecològica 33.697.930 3,6% 20.000.000 2,5% -40,6%
Joves 57.669.378 6,1% 72.000.000 8,9% 24,8%
Indemnitzacions compensatòries 64.250.404 6,8% 68.000.000 8,4% 5,8%
Assessorament agrari 9.147.944 1,0% 4.000.000 0,5% -56,3%
Diversificació 11.126.399 1,2% 8.000.000 1,0% -28,1%
Formació i transferència 6.554.566 0,7% 9.000.000 1,1% 37,3%
Infraestructures agrari/forestal 135.650.094 14,4% 40.000.000 4,9% -70,5%
Jubilació anticipada 8.164.762 0,9% 0 0,0%
Adaptació de les normes comunitàries 2.227 0,0% 0 0,0%
Inversions no productives 387.137 0,0% 0 0,0%
Indústries agroalimentàries 101.442.013 10,8% 69.000.000 8,5% -32,0%
Innovació 5.551.876 0,6% 17.000.000 2,1% 206,2%
Qualitat 7.440.010 0,8% 10.000.000 1,2% 34,4%
Cadenes curtes i mercats locals 0 0,0% 5.000.000 0,6%
Medi Natural i biomassa 7.240.708 0,8% 10.000.000 1,2% 38,1%
Mesures forestals i incendis 87.601.930 9,3% 101.576.060 12,5% 16,0%
LEADER 72.460.128 7,7% 62.000.000 7,6% -14,4%
Altres 1.902.571 0,2% 3.465.116 0,4% 82,1%
TOTAL 941.868.889 100,0% 810.465.116 100,0% -14,0%Continua llegint…

Ara comença la feina de debò. Opinió Xavier Pié, vicepresident FCAC