La jubilació d’agricultors i ramaders

La Seguretat Social va modificar les prestacions de jubilació de l’any 2013 amb l’objectiu d’adequar-les a la situació actual. Es tracta d’una regulació menys flexible i menys beneficiosa que l’anterior, criteris que el legislador justifica en base a la insostenibilitat del sistema de pensions per l’envelliment de la població i l’increment de l’esperança de vida.

Els socis productors i els treballadors de cooperatives acollits a Règim General de la Seguretat Social poden acollir-se a diferents modalitats de jubilació com són l’ordinària, l’activa, la parcial amb contracte de relleu i l’anticipada voluntària.

En canvi, els pagesos inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) no poden jubilar-se parcialment.

Cada modalitat comporta uns requisits a complir i influeix sobre la quantia de la prestació que es rebrà. Tant aquestes circumstàncies com els anys de cotització estan sotmesos a modificacions. A continuació es detallen els corresponents a l’any 2016.

Jubilació ordinària

  • Cal estar afiliat a la Seguretat Social, encara que no és necessari estar en alta en el moment de la jubilació.
  • L’edat ordinària de jubilació són 65 anys i 6 mesos, i s’han d’acreditar 15 anys cotitzats (dels quals, 2 anys dins dels últims 15 anteriors a la data de la jubilació). L’edat ordinària de jubilació podran ser 65 anys si se n’acrediten 36 de cotització.

La quantia de la prestació és el resultat de multiplicar la base reguladora pel percentatge corresponent:

  • La base reguladora sorgeix de sumar les bases de cotització dels últims 228 mesos i dividir entre 266.
  • El percentatge serà del 50% pels primers 15 anys cotitzats; per cada mes addicional fins a 163 serà del 0,21%, i pels 83 mesos següents del 0,19%.

Jubilació activa

Si s’ha acreditat un període de cotització complert (35 anys i 6 mesos), es podrà compatibilitzar la pensió de jubilació ordinària amb la realització del treball per compte propi o aliè i es reduirà un 50% l’import de la prestació.  

Jubilació parcial amb contracte de relleu

Es pot accedir a la jubilació parcial mitjançant un contracte de relleu amb un treballador temporal de l’empresa o amb  una persona inscrita com a demandant d’ocupació.

  • L’edat de jubilació parcial amb contracte de relleu es fixa en 61 anys i 8 mesos, i cal acreditar 33 anys de cotització i una antiguitat mínima a l’empresa de 6 anys. L’edat podrà ser de 61 anys i 4 mesos quan s’hagin cotitzat un mínim de 34 anys.
  • El jubilat redueix la jornada entre un 25 i un 50%. Es pot reduir un 75% si es fa un contracte indefinit a temps complert al rellevista.

La quantia de la prestació no es veurà minvada pels coeficients reductors d’anticipació de la jubilació.

Jubilació anticipada voluntària

La jubilació també es pot sol·licitar de forma anticipada per voluntat del treballador, sempre estigui en alta o situació assimilada a l’alta en el moment de demanar-la.

  • La jubilació es pot avançar un màxim de 2 anys a l’edat ordinària de jubilació, i caldrà acreditar un període mínim de cotització de 35 anys (d’aquests, 2 en els últims 15 anys).
  • És precís que l’import de la pensió a percebre sigui superior al de la pensió mínima que correspondria a l’interessat als 65 anys d’edat.

Per determinar la quantia de la pensió, s’apliquen coeficients reductors per cada trimestre d’anticipació (entre 2 i 1,625% segons el període cotitzat). L’import màxim de la pensió també es redueix en un 0,50% per trimestre d’anticipació.