Increment desmesurat dels costos

Les cooperatives estan sotmeses a un nombre cada vegada més elevat de despeses fixes, des dels costos relacionats amb la prevenció de riscos als derivats del control de la traçabilitat o els imposats per a l’obtenció de diferents certificacions, així com les despeses de lloguer de contenidors especials, els punts verds per a la recollida de residus concrets i la retirada d’escombraries.

A més d’això, l’encariment de la llum, les assegurances, els impostos, els costos laborals, les inscripcions registrals, etc. són factors que venen a sumar i que comporten un volum de despesa que repercuteix directament en la competitivitat de l’agroindústria cooperativa i que, en conseqüència, també va en detriment de la liquidació que pot percebre el soci.

Aquesta situació explica en part que la renda del sector agrari ha caigut a Catalunya un 40% des de 2001 en termes constants, segons xifres oficials del Departament d’Agricultura.

L’electricitat puja un 152%

Davant les noves tarifes de la llum imposades pel Ministeri d’Indústria, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ja va denunciar que el sector no pot assumir un augment del 152% en la contractació de l’electricitat perquè podria suposar un sobrecost al voltant del milió d’euros anuals.

La majoria de cooperatives es troben, justament, en el grup que més puja de preu i, a més, són empreses amb consums molt estacionals, lligats a les puntes de feina de la campanya en què es necessita molta potència per al funcionament de les màquines.

La Federació ha reclamat que, com a mínim, el Ministeri autoritzi a adaptar la potència de la llum a l’estacionalitat de les campanyes amb més flexibilitat, per tal que no calgui assumir un cost fix màxim durant tot l’any quan el consum és baix durant bona part dels mesos.

Retallada al pla d’assegurances

Com a estructura empresarial, la cooperativa ha de contractar assegurances de les seves instal·lacions, de responsabilitat civil, d’accidents laborals, de maquinària, de responsabilitat dels directius, de la DUN… Aquestes assegurances s’han encarit, al mateix temps que també ha pujat en excés el preu les assegurances que contracten els socis productors de la cooperativa.

A tall d’exemple, es preveu un increment notable del cost de l’assegurança per part dels agricultors que, com a mitjana, podria ser del 100%  en conreus com l’olivera, el cereal i l’ametller. En el cas de la fruita, l’augment se situaria al voltant del 30%.

El resultat, que la cooperativa està afectada per l’augment del preu de les assegurances pròpies de la seva estructura empresarial al temps que, en cas que avanci el cost de la pòlissa als seus productors amb la finalitat d’incentivar la contractació, també ha d’assumir un cost més elevat per aquest concepte.

Pugen els impostos

Els últims canvis normatius en l’Impost sobre Societats també afecten negativament a les cooperatives, ja que suposen un increment de les despeses fiscals i financeres.

Una de les mesures que més perjudicarà les cooperatives és que, durant els anys 2013 i 2014, les empreses amb un volum d’operacions superior als 10 milions d’euros només es podran deduir, com a màxim, un 70% de l’amortització comptable de l’immobilitzat que s’haguessin pogut deduir. La situació s’agreuja perquè la major part de cooperatives agràries tanquen la comptabilitat a resultes i, per tant, és molt probable que tampoc es puguin deduir aquests imports en un futur.

També s’ha limitat la deducció de les despeses financeres netes al 30% del benefici operatiu de l’exercici -amb un màxim deduïble d’un milió d’euros- i s’han incrementat els tipus aplicables al pagament fraccionat, de manera que caldrà desemborsar un import més elevat per aquest concepte.

Despeses laborals i de prevenció

Inevitablement, les cooperatives han de fer front als costos derivats de la contractació d’una estructura de personal per al desenvolupament de les tasques professionals.

Només per a la prevenció de riscos laborals, una cooperativa petita del sector de la fruita pot tenir unes despeses anuals d’uns 800 euros. Com més gran sigui la cooperativa, els costos augmentaran proporcionalment.

A més, cal afegir el cost empresarial de cada treballador, que depèn del règim de Seguretat Social en què estigui enquadrat, la tipologia contractual i el conveni col·lectiu que s’aplica a cada empresa segons la seva activitat principal. Seguint amb l’exemple d’una cooperativa fruitera de les comarques de Lleida, el cost d’un manipulador per a l’empresa pot situar-se en uns 65 euros diaris.

Inscripcions al Registre

La Llei de mesures fiscals, financeres i administratives de 2012 va determinar, com a novetat, que les cooperatives estan obligades a pagar determinades taxes per realitzar qualsevol dels tràmits que habitualment han fer en el Registre de Cooperatives. Fins aleshores, les inscripcions registrals no tenien cap cost per al sector.

Les inscripcions més usuals que les cooperatives han de portar al Registre i que actualment estan gravades amb taxes fixes són la presentació de comptes anuals, la legalització de llibres, l’emissió de certificats de dades registrals o el nomenament i cessament de càrrecs socials, càrrecs directius i gerencials.


Continua llegint…

Després del autònoms, farem caure les cooperatives? Joan Segura, vicepresident de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya