Grup de Treball per la competitivitat

Fruit de l’Acord de Govern sobre el Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català, el Departament d’Agricultura i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han constituït el Grup de seguiment sectorial del Programa de millora de la competitivitat del sector, integrat per representants de les dues entitats.

Un objectiu prioritari d’aquesta comissió serà estructurar un nou sistema en substitució de l’actual Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de les Cooperatives, adaptat a la realitat i els reptes actuals i adequat a les noves directrius europees.

El Departament d’Agricultura i la Federació constitueixen un grup de treball específic per definir el Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries

El nou Pla de millora de la competitivitat hauria d’esdevenir un factor incentivador per a l’orientació econòmica i social de les cooperatives agràries mitjançant l’adopció de línies d’actuació per als processos d’integració, la millora de la qualitat i el serveis i la comercialització dels productes.

Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, entén que “el Pla de competitivitat hauria de prioritzar les actuacions que incrementen la dimensió de les cooperatives, la innovació i la internacionalització”.

En definitiva, el nou programa hauria de donar suport a noves formes d’integració comercial o de col·laboració, a més de fomentar les fusions empresarials. També caldria preveure l’execució de plans de màrqueting i estudis de mercat, l’avaluació de projectes d’inversió i comercials i prioritzar els projectes que apostin per la professionalització dels llocs de treball a les cooperatives.

Observatori del Cooperativisme Agrari Català

Dins de les actuacions previstes per desenvolupar el Programa de millora de la competitivitat, també es preveu la revisió i actualització dels convenis de col·laboració entre la Conselleria i la Federació.

Una de les iniciatives que es contemplen com a prioritàries en aquest àmbit és la creació del futur Observatori del Cooperativisme Agrari Català com element de monitoratge i seguiment del sector.

Reunió de la FCAC amb Carme ForcadellPresentació del projecte al Parlament de Catalunya

Després de l’Acord de Govern, la Federació ha presentat oficialment el projecte al Parlament de Catalunya, en la mesura que l’elaboració del Pla Marc va ser un mandat del propi Parlament fruit del Debat de Política Agrària de 2010.

Representants de la Federació han mantingut una trobada amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tenen previst reunir-se també amb la Comissió d’Agricultura. En paral·lel, es treballarà el seu desenvolupament amb les diferents Conselleries vinculades al sector.

Aquesta iniciativa dóna compliment al programa d’execució del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català 2016-2020

El programa d’actuació del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català aprovat pel Govern contempla fins a 91 actuacions que s’estructuren a l’entorn de quatre grans eixos amb la finalitat d’enfortir l’estructura social de les cooperatives, incentivar la seva vertebració empresarial, potenciar la comercialització i promocionar el producte cooperatiu. Les responsabilitats d’execució són compartides entre l’Administració i el sector.