Full de ruta per a les cooperatives agràries

Assemblea general extraordinaria_cooperatives agraries

A mitjan novembre, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va organitzar una Assemblea General Extraordinària amb l’objectiu de presentar el Pla estratègic del sector per al període 2017-2021. També es van aprovar els nous Estatuts Socials de l’entitat i el Reglament de Règim Intern sobre convocatòries i procediment electoral.

L’acte es va fer a la Casa de l’Agricultura, a Barcelona, i hi van assistir cooperatives d’arreu del territori. En finalitzar la sessió, els cooperativistes van poder parlar i debatre amb Ignacio García Magarzo, director general d’ASEDAS (Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats) sobre la seva experiència en el món comercial al capdavant d’aquesta organització empresarial de distribució alimentària.

Un dels factors clau d’aquesta Assemblea General ha estat l’aprovació del full de ruta del cooperativisme agrari per als pròxims quatre anys.

“El Pla estratègic de la Federació es basa en el document estratègic Visió 2020 del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català, referit a les prioritats de les cooperatives agràries i debatut a territori amb el sector abans de ser presentat i aprovat com Acord de Govern l’any 2016.

Ramon Sarroca, president de la Federació, explica que “el Pla estratègic de la Federació es basa en el document estratègic Visió 2020 del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català, referit a les prioritats de les cooperatives agràries i debatut a territori amb el sector abans de ser presentat i aprovat com Acord de Govern l’any 2016”.

De forma complementària, es va dur a terme una actualització dels punts forts i els febles, de les amenaces i les oportunitats que es presenten davant del sector i, a més, es va consultar totes les cooperatives sòcies per copsar la seva opinió i reafirmar la definició dels reptes més imminents.

La Federació vol ser reconeguda com “l’organització que representa, promou i dóna suport al món cooperatiu agroalimentari i rural”, anuncia Ramon Sarroca.

En el compliment d’aquesta missió, té l’objectiu de potenciar la seva proactivitat i capacitat d’influència davant de les administracions i de les institucions, convertint el cooperativisme en un referent en els àmbits agroalimentari i rural. Per assolir-ho, s’impulsaran projectes d’interès per al sector i es prestaran serveis que contribueixin a la viabilitat econòmica i social de les cooperatives i els seus socis.

Els eixos estratègics es concreten en quatre grans enunciats: enfortir la capacitat d’influència i representativitat, difondre i promoure el model cooperatiu, convertir la Federació en un soci estratègic de les cooperatives i fomentar la promoció i la comercialització dels productes.

Aquests eixos es desenvolupen en 13 objectius que, al seu temps, es desglossen en 83 accions específiques.

En general, les línies d’actuació tendeixen a potenciar la comunicació tant amb les cooperatives sòcies com amb les administracions i els òrgans legislatius per tal de poder incidir sobre les normatives que resultin rellevants per al sector.

Igualment, es vol potenciar la interacció amb la societat amb l’objectiu de traslladar els valors d’aquest model, donar suport a la comercialització dels productes de les cooperatives en els diferents mercats, salvaguardar especificitats del sector com les seccions de crèdit i prestar els serveis adequats a les diferents necessitats.