Fons d’educació i promoció cooperativa

A diferència d’altres organitzacions empresarials, les cooperatives disposen del “fons d’educació i promoció cooperatiu”, un recurs regulat per la Llei de cooperatives amb la finalitat de facilitar la formació i la informació de les persones vinculades a aquesta societat.

Així doncs, amb els recursos del fons d’educació i promoció, es pot impartir formació al consell rector de la cooperativa sobre drets, deures i responsabilitats dels membres de la junta i també sobre temes jurídics i principis cooperatius.

A més, es poden organitzar cursos per a socis sobre aspectes que inclouen des de novetats en les tècniques de producció a la seva implicació amb la cooperativa, i es poden fer accions formatives vinculades al lloc de treball i a les tasques que els treballadors desenvolupen a la cooperativa.

Finalment, les cooperatives poden utilitzar el fons per organitzar jornades de difusió del cooperativisme aprofitant actes especials com el dia del soci o la commemoració d’aniversaris.

Els recursos del fons d’educació i promoció es poden destinar fer formació al consell rector, els socis i els treballadors de la cooperativa