Estratègia per a la competitivitat

Després de la presentació de les conclusions de la diagnosi del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català, feta a Lleida el 24 d’octubre, ha començat la fase de reflexió estratègica. Presidents, juntes rectores, gerents i altres persones vinculades amb les cooperatives estan presents en el debat sobre el futur del sector coordinat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Participació activa, implicació i compromís defineixen les sessions que s’han dut a terme.

El procés de reflexió estratègica es desenvolupa en cinc sessions convocades a territori, agrupant les cooperatives d’un mateix volum de facturació i, si s’escau, d’àmbit territorial proper.

La dinàmica de les sessions funciona mitjançant el treball en grups reduïts per identificar oportunitats i amenaces i, de manera conjunta, determinar actuacions específiques per poder-les encarar. L’objectiu, afrontar el futur amb les màximes garanties de competitivitat.

El debat s’orienta sobre el coneixement del sector que aporten els documents de diagnosi, fruit d’un treball de dos anys dut a terme principalment per l’equip tècnic de la Federació en col·laboració amb les cooperatives. Segons aquestes dades, l’evolució del cooperativisme en els últims anys se situa, percentualment, una mica per davant de la resta del món agroalimentari català i està en línia amb el món cooperatiu espanyol i europeu.

La força vers l’agroindústria

Precisament, un dels elements a destacar de la diagnosi és la comparativa amb l’agroindústria. L’evolució de la facturació global des de l’any 2008 fins a 2011 és favorable al sector cooperatiu i també la facturació mitjana per empresa ha crescut més a les cooperatives que a l’agroindústria (6,4% front 4,9%, respectivament).

En la mateixa línia, el preu comercialitzat per les cooperatives és superior al conjunt del sector agrari en moltes produccions, i els esforços per millorar la productivitat han comportat una evolució de la facturació per treballador que ha arribat a duplicar a l’agroindústria (creixement del 15,6% a les cooperatives front el 8% de l’agroindústria).

Davant d’aquests resultats, Ramon Sarroca, president de la FCAC, afirma que “les cooperatives agràries estem fent els deures; estem apostant per assolir una dimensió eficient i ens consolidem malgrat l’entorn de crisi”.

Així mateix, recorda que “junt amb aquests bons resultats empresarials, hem de recordar que les cooperatives tenim un vessant que ens diferencia d’altres empreses i que es concreta amb voluntat de servei a les zones rurals, el nostre paper en el manteniment de l’equilibri territorial i la contribució a la sostenibilitat del medi ambient”.

Cooperativa Exportadora d'Agris d'Alcanar

Empreses centenàries i diversitat

De la primera fase del Pla Marc, també es desprèn que les cooperatives agràries catalanes tenen una llarga tradició -una cinquantena són centenàries- i es caracteritzen per la diversitat territorial, productiva i social.

En general, tenen instal·lacions ben dimensionades i es constata que no hi ha una gran dependència de les entitats financeres, aspecte que es vincula amb l’existència de les seccions de crèdit que, d’altra banda, es confirma que globalment s’estan utilitzant amb mesura.

Dades financeres

Les quinze majors cooperatives aglutinen un 60% de la facturació global però predominen les microempreses, un 57% del total.

Les cooperatives més grans acostumen a ser més eficients en els costos d’amortitzacions i salarials però, en canvi, les de facturació mitjana tenen una relació més baixa entre despesa i ingrés. Altres factors que influeixen en l’eficàcia són la incorporació de valor afegit al producte i el volum de producció.

D’altra banda, el finançament de les inversions productives i el fons de maniobra donen xifres favorables.

Els reptes del sector

En els pròxims anys, els principals cavalls de batalla del cooperativisme agrari es refereixen a la disminució del nombre de cooperatives per motius diversos –principalment, arran de processos de fusió- i a l’envelliment de la massa social, ja que només un 15% són socis menors de 45 anys i la proporció de jubilats sobrepassa el 30%.

L’escenari dels pròxims anys juntament amb aquests reptes específics comportaran un cert procés de reestructuració i una adaptació de les cooperatives agràries que ja s’està treballant, en el context d’aquest Pla Marc, amb la finalitat de garantir la competitivitat.

Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català

Impulsat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb el suport de la Conselleria d’Agricultura i la col·laboració de la Conselleria d’Empresa i Ocupació, el Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català té per objectiu definir l’estratègia per consolidar i fer créixer el model cooperatiu agrari català.

Es tracta d’un mandat del Govern de la Generalitat fruit del debat monogràfic de política agrària fet al Parlament de Catalunya l’any 2010 (Resolució 671/VIII) i fa un retrat sense precedents de l’evolució del sector.

Consta d’una primera fase, la diagnosi, que constitueix una radiografia objectiva i acurada de les cooperatives agràries i estudia l’evolució de multitud de variables des d’un punt de vista productiu, d’organització, de participació en la cadena de valor i del vessant econòmic i financer. Els resultats es presenten de forma global, per sectors de producció, per territoris i segons la tipologia de cooperativa.

L’estudi consta de tres documents que tenen una extensió de 650 pàgines. Ara, aquesta diagnosi s’ha de complementar amb la reflexió estratègica, treballada per grups de cooperatives, sobre el futur del sector. Està previst fer uns Debats Cooperatius durant el primer semestre de 2015 amb la finalitat de consensuar les conclusions entre tot el sector.

Es poden consultar els documents a la web de Federació
www.cooperativesagraries.cat/ca/pla-marc-cooperativisme.html