Els pagaments pendents provoquen incertesa

A punt de tancar l’any 2013, resten pendents de pagament els ajuts no cofinançats per la Unió Europea que s’havien sol·licitat en la convocatòria 2012, amb l’agreujant que alguns dels ajuts corresponents a la campanya 2011 no s’han fet efectius fins fa pocs mesos.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha denunciat que, en la conjuntura econòmica actual, aquesta situació genera una forta incertesa i preocupació en el sector així com dificultats de finançament de les explotacions.

Sectors de producció

Fruita seca. En aquest cas, no s’ha fet encara efectiva la totalitat de l’import corresponent a la contribució del Departament d’Agricultura i resta pendent un deute de 33,375 euros per hectàrea. L’aportació del Ministeri es va reduir a 32,76 euros per hectàrea, molt per sota de l’import màxim de 60,375 euros per hectàrea.

Fruita dolça. Està pendent de pagament tot el corresponent al Pla de reconversió de 2012, quan ja s’estan acabant les certificacions de 2013. Fa més d’un any que la Federació va traslladar la sol·licitud que es fes efectiu al Departament d’Economia però, en tractar-se d’un ajut d’Estat, el pagament es troba aturat.

Vinya. Els plans de reestructuració i/o reconversió han recuperat la normalitat de pagament gràcies a les bestretes del sector i a l’existència de partides sobrants d’altres mesures del pla de suport vitivinícola. A la pràctica, gairebé s’ha doblat la partida inicial de 7 milions d’euros fins als 13,5 milions i s’ha aconseguit pagar el 50% a tots els grups -excepte el de viticultors no professionals- sense bestreta i amb un percentatge de finançament del 32,3%.

Apicultura. Els ajuts s’han reduït a les convocatòries de millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura i de pol·linització. El pressupost del primer ajut, cofinançat per la Unió Europea i el Ministeri, és un 30% superior a les convocatòries anteriors amb l’objectiu de compensar que, aquest any, no s’han publicat ajuts com els d’execució de programes sanitaris (ADS), conservació de l’abella autòctona i compensació de danys per l’abellerol. El sector té pendents de cobrament els ajuts de pol·linització, danys de l’abellerol i execució de programes sanitaris de la convocatòria 2012.

Contracte Global d’Explotació

Per falta de dotació pressupostària, la campanya 2012 es van denegar un 25% dels expedients d’ajut per a la modernització de les explotacions agràries inclosos en el Contracte Global d’Explotació procediment general.

Després de diverses negociacions, aquesta campanya s’han tornat a convocar tots els ajuts de Contracte Global d’Explotació procediment general. A la pràctica, s’han presentat prop d’un 35% més de sol·licituds per la incorporació de joves que en la campanya anterior i, donat que aquesta actuació és prioritària i no es disposa de pressupost suficient, és segur que s’utilitzarà part del pressupost de línies com modernització de les explotacions agràries i que, en conseqüència, el nombre d’expedients de modernització denegats per manca de pressupost augmentarà de manera alarmant aquesta campanya.

Ajuts cofinançats

Pel que fa als pagaments cofinançats amb la Unió Europea corresponents a la campanya 2012, ja s’han fet tots efectius, encara que amb un cert retard en ramaderia ecològica i producció integrada.