“El Pla de competitivitat de cooperatives es dotarà amb 6,7M d’euros”

ENTREVISTA
Carmel Mòdol Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Carmel Modul

Quina rellevància ha de tenir el cooperativisme en el sector agroalimentari?

Les cooperatives tenen un paper essencial en el desenvolupament econòmic i social del món rural per la seva vinculació directa al propi territori i pels valors sota els quals operen i que estan sustentats en principis solidaris.

Són un motor per garantir l’existència d’un sector agroalimentari competitiu i innovador perquè contribueixen a assegurar la continuïtat de l’activitat agroalimentària en el territori, permeten unir forces als agricultors per comercialitzar els seus productes, afegeixen valor a una producció de qualitat a través de la investigació i la innovació, ajuden a protegir de certs riscos els agricultors i ramaders, reverteixen els beneficis als propis socis i contribueixen a millorar la competitivitat dels productes. Les cooperatives poden tenir un paper vital a l’hora d’equilibrar el mercat.

La Federació ha demanat al Departament d’Agricultura que promogui el desenvolupament del Pla marc del cooperativisme agrari. Com està previst impulsar-lo?

El Pla Marc del cooperativisme agrari català 2016-2020, aprovat pel Govern, encarrega al Departament d’Agricultura l’adequació dels ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries (PCIM).

Entre d’altres actuacions, s’elaborarà el Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries 2016-2020.

Així, s’han revisat les línies d’ajut establertes per a buscar la millor adequació a les necessitats plantejades en el Pla Marc del cooperativisme agrari català i disposar d’un ajut d’Estat renovat a l’empara de la normativa europea vigent.

Precisament, un dels eixos estratègics del Pla Marc és el desenvolupament d’un Pla de competitivitat del sector…

Sí. Durant 2017 està prevista la realització del Pla de competitivitat, que ja compta amb dotació pressupostària per aquest any. Està previst que aquest primer semestre es publiqui la convocatòria d’ajuts, per un import total de 6.700.000€ per a les tres anualitats següents.

La prioritat és continuar ajudant les fusions i les plataformes de comercialització per tal de concentrar l’oferta en base a criteris de competitivitat. L’establiment de ratis de competitivitat i eficiència, la definició de fórmules novedoses per concentrar l’oferta i la realització d’estudis previs són algunes de les línies de treball.

Moltes cooperatives estan esperant fer inversions en les seves instal·lacions. Podem confirmar que enguany hi haurà convocatòria d’ajuts?

L’objectiu del Departament és donar continuïtat als ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments. L’import d’ajuts previst per al període 2017-2020 és de 27M€.

La convocatòria d’enguany està previst que es publiqui al juny i es prioritzaran les cooperatives i les petites i mitjanes empreses.