DUN 2013, novetats a les declaracions

Cada any, els titulars d’explotacions agràries han de realitzar la Declaració Única Agrària (DUN) com a requisit obligatori per sol·licitar determinats ajuts agraris i ramaders, i també per als ajuts per reestructuració i reconversió de la vinya, foment de l’ús de les assegurances agràries, reconversió de plantacions de fruita dolça i foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu, entre d’altres.

El termini de presentació de la DUN
és de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2013

De la mateixa manera, amb la DUN també es poden sol·licitar els ajuts inclosos dins el Procediment General del Contracte Global d’Explotació, com els destinats a la incorporació de joves, la modernització d’explotacions agràries i la diversificació de l’activitat agrària.

Aquesta campanya, el Departament d’Agricultura no ha introduït novetats pel que fa a la sol·licitud d’ajuts, però sí que ha fet canvis en relació amb les noves declaracions que s’han de fer mitjançant la DUN.

En concret, les novetats es refereixen a l’actualització de la titularitat en el Registre  Vitivinícola de Catalunya i a la declaració per actualitzar les dades de productors inscrits en els registres de Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP).

Així mateix, també hi ha canvis en la declaració de conreus energètics destinats a produir electricitat; en aquest cas, caldrà especificar clarament la finalitat de producció elèctrica i fer la comunicació d’aprofitament, quan s’escaigui, mitjançant la DUN.

S’incorpora l’obligació de comunicar l’adhesió al sistema de venda de proximitat, un pas endavant en la comercialització dels productes agroalimentaris

També com a novetat, s’ha incorporat l’obligació de comunicar l’adhesió al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris. Aquesta comunicació permet realitzar automàticament l’activitat de venda de proximitat, sens perjudici de la recepció posterior del document d’acreditació pertinent. La venda de proximitat ha d’esdevenir un pas endavant en la comercialització de productes agroalimentaris, oferint més garanties de seguretat, qualitat i frescor dels aliments produïts, elaborats i venuts pels mateixos productors. 

Un servei de la cooperativa al soci

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya recomana als socis que facin la DUN a la cooperativa, on rebran el suport necessari per a la tramitació i la informació relativa als requisits de condicionalitat, medi ambient, actualització dels diferents registres d’explotacions agràries, concentracions parcel·làries…

Les cooperatives es consoliden, any rere any, com les entitats que presenten més declaracions DUN i les que ofereixen millors resultats en la tramitació.

Explotacions vitivinícoles

El Departament d’Agricultura aposta per reformar la declaració de superfícies agràries amb vinya i simplificar-ne els tràmits. En concret, es vol unificar la informació i evitar les divergències que es donen actualment entre els dos sistemes d’informació relacionats amb les explotacions agràries amb vinyes, el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) i el Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).

A més d’homogeneïtzar les dades, amb aquests canvis els productors tindran un accés més ràpid i entenedor als registres del Departament d’Agricultura i es posaran les bases de cara a una nova PAC, que pot afectar directament aquest sector.

Per aquest motiu, aquesta campanya, tots els titulars d’explotacions amb vinyes hauran de fer la DUN i incloure la referència SIGPAC. Per a la declaració de titularitat de superfície vitícola que dóna dret a fer entrega de la producció mitjançant la targeta vitícola, la declaració es podrà tramitar fins al 30 d’abril de 2013.

Quan es tracti de superfícies vitivinícoles que constin en el Registre i que no es declarin a la DUN, l’Administració actuarà d’ofici i els assignarà com a titular el lliurador de collita que consti en el Registre, en el cas que sigui únic. Si hi hagués més d’un titular, es determinaria entre les titularitats existents en el Registre; en cas de manca de pronunciament o desacord entre els diferents titulars, s’assignaria al propietari de la superfície.