Dues propostes, per millorar la posició dels productors?

OPINIÓ
Josep Pere Colat, president FCAC

El passat mes d’octubre el Govern central presentava dos avantprojectes de Llei que pretenen ser elements clau del seu pla de govern: el relatiu a la integració cooperativa i el de millora de funcionament de la cadena alimentària.

Crec que hem de felicitar-nos per la iniciativa del Ministeri ja que, sent conscients que no seran la solució màgica per al sector agroalimentari, sí que poden contribuir en certa mesura a fer que hi hagi un major retorn del seu valor afegit cap al sector productor. Amb aquestes propostes, es pretén donar instruments perquè l’oferta s’organitzi i tingui més capacitat de negociació i, per altra banda, facilitar que les relacions entre agroindústria i distribució evitin pràctiques abusives, contribuint així en un repartiment més sostenible del valor afegit.

El Govern central treballa en dos avantprojectes de Llei que són claus per al sector: la integració cooperativa i millorar el funcionament de la cadena alimentària

Felicitar-nos per compartir els objectius no vol dir, però, que combreguem amb tot el contingut dels textos. En especial pel que fa a la Llei d’integració cooperativa, hem estat crítics davant de determinats assumptes: ens preocupa que la possible invasió de competències que a la pràctica pensem que conté la llei pugui ser un fre per al seu desenvolupament, no compartim que entre els criteris per al reconeixement d’entitats associatives prioritàries figuri el de caràcter supra-autonòmic i som de l’opinió que la mateixa llei hauria de concretar -i no deixar a l’arbitrarietat del govern de torn- els criteris generals de dimensió mínims. Però el que més ens preocupa és una de les disposicions finals, la que diu que d’aquesta llei no podrà derivar-se cap increment de despesa. Esperem equivocar-nos però nos ens agradaria que al final tot plegat fos una maniobra de distracció i el resultat, aigua de borraines.

Una altra cosa ben diferent és l’avantprojecte de millora de la cadena alimentària. Amb la voluntat de reduir el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena de valor, obliga als contractes per escrit, prohibeix els pagaments comercials, regula la cessió d’informació comercial sensible, les subhastes electròniques i la gestió de marques i reformula l’Observatori de la cadena alimentària, dotant-lo de potestat sancionadora. Tot i que hi ha aspectes a millorar el valorem molt positivament perquè realment planteja mesures per aquells elements que les cooperatives ens heu manifestat com a preocupants en la vostra relació amb la distribució. Un plantejament ambiciós, què esperem no veure torpedejat per ningú, i pensem que més efectiu que el Codi de bones pràctiques comercials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que no és ni pioner, oblida elements rellevants i va néixer coix, en només ser subscrit per algunes parts de la cadena de valor.