De coses a éssers vius: modificació del règim jurídic dels animals

El Congrés de Diputats ha aprovat l’admissió a tràmit de la reforma del Codi Civil i de la Llei hipotecària arran d’una proposició parlamentària per tal de considerar els animals com a éssers sensibles i no com a “béns semovents”, és a dir, béns mobles.

Es prohibeix l’aplicació d’una hipoteca als animals que formen part d’una explotació agrària o ramadera i també als de companyia, que tampoc podran ser embargats

Aquesta iniciativa, però, no és una innovació perquè el Codi Civil de Catalunya ja establia un règim jurídic diferent als animals al temps que el Codi Penal havia diferenciat entre els delictes de danys i de maltractament d’animals des de l’any 2003.

A més, tampoc resol moltes de les qüestions aplicables que es deriven de l’article 13 de la Tractat de la Unió Europea. Aquesta normativa reconeix els animals com a éssers dotats de sensibilitat quant a les exigències del seu benestar en matèries d’agricultura, pesca, espai, transport, mercat interior, investigació i desenvolupament tecnològic.

En concret, la proposta de reforma del Codi Civil respecta el principi conforme els animals són apropiables i que, d’acord amb la seva espècie, poden ser objecte de gaudi i de disposició -dret d’ús i de transacció- però, al mateix temps, estableix que aquest dret s’ha d’exercir respectant la seva qualitat d’“éssers dotats de sensibilitat” i assegurant el seu benestar. Igualment, es precisa que aquest dret d’ús no empara el maltractament i que el dret de disposició no inclou l’abandonament o el sacrifici, excepte d’acord amb les normes reglamentàries.

A efectes pràctics, des del punt de vista agrari, el que resulta més interessant és el fi de l’extensió, excepte pacte o norma legal expressa, de la hipoteca als animals que formen part d’una explotació agrària o ramadera i dels de companyia, a més de la inembargabilitat d’aquests últims.

Igualment podem avançar que la proposta de reforma permet establir un règim de drets i deures de tinença i visita respecte dels animals de companyia a les parelles que finalitzen la seva relació.

El canvi de règim jurídic dels animals no impedeix que puguin ser objecte de propietat, simplement acomoda els drets en considerar-los éssers dotats de sensibilitat

D’altra banda, la proposta de reforma estableix l’obligació de restitució de l’animal perdut i la comunicació de la trobada, passant l’antic termini d’apropiació de l’animal de vint dies al de sis mesos, i aplica el sanejament per vicis ocults a la venda d’animals així com l’obligació de procurar assistència veterinària i les atencions de salut i benestar per part del venedor.