DASHBOARD.COOP: evolució històrica del sector

De l’evolució del Pla Marc del cooperativisme agrari català i l’Anuari socioeconòmic, sorgeix l’estudi Dashboard.coop. Es tracta d’un document que proporciona perspectiva històrica i analitza l’evolució del sector des d’àmbits complementaris mitjançant 41 taules amb 62 variables i una sèrie temporal de 6 anys. L’objectiu d’aquest quadre de comandament és facilitar la presa de decisions per garantir l’expansió del cooperativisme agrari i la seva competitivitat.

A Catalunya, hi ha 194 cooperatives federades que aglutinen uns 31.000 socis productors i generen ocupació a 4.669 persones, un 5.3% més que l’últim exercici.

Augmenta la dimensió de les cooperatives i creix un 12% la facturació per soci productor,  9.8% la facturació per treballador i 3.5% la facturació global

La progressió cooperativa dels últims anys es concreta en un augment de la dimensió de les cooperatives i el creixement de la facturació, tant a nivell global com per treballador i per soci productor, a més d’un increment de llocs de treball. Les cooperatives també tenen una participació creixent en la Producció Final Agrària, que actualment se situa en el 35% i augmenta fins al 66% en el cas de la producció estrictament agrícola (no ramadera).

Pel que fa a la facturació global, la mitjana dels últims 4 anys ha augmentat un 3.5% i actualment se situa en 1.657,8 M€. Aquest increment s’ha produït tot i la reducció d’un 9% en el nombre de cooperatives, degut principalment a fusions i altres processos d’intercooperació.

A nivell territorial, les cooperatives de Terres de l’Ebre són les que més han augmentat la facturació en termes absoluts en relació amb la mitjana dels 4 anys anteriors (un 10.1%); la xifra de negoci se situa actualment en 173,4 milions d’euros. En el mateix període, a Barcelona, la facturació ha crescut un 11.9%, fins als 272,3 milions; mentre que a Tarragona, un augment del 10% col·loca la facturació en 279 milions. A les comarques de Lleida, la facturació s’ha mantingut bastant estable (-0.3%) en uns 857 milions, ja que els increments a la Noguera i el Pla d’Urgell han compensat les pèrdues al Segrià i les Garrigues. Finalment, a Girona facturen uns 76,2 milions, registrant una lleugera però constant pèrdua d’activitat econòmica que suposa una davallada del 13,5% de la mitjana del període analitzat.

Més d’1 de cada 3 € del sector agrari és generat per les cooperatives i la proporció puja a 2 de cada 3€ en el sector agrícola (no ramader)

La facturació per treballador no ha deixat d’augmentar i aquest creixement s’ha consolidat augmentant els llocs de treball. En els 4 anys anteriors, el creixement mitjà de la facturació per treballador és del 9.8% i se situa, en l’actualitat, en 373.700 €/treballador.

La facturació per soci productor també presenta el valor més alt dels últims 5 anys analitzats: 52.685,5 €/soci. L’increment mitjà en el període analitzat és del 12% i és degut a l’augment de la facturació junt amb l’augment en la dimensió de les explotacions, lligada a la disminució del nombre de socis productors.

Pel que fa al nombre de treballadors per cooperativa ha augmentat un 11% en 5 anys i actualment se situa en 24,1 treballadors de mitjana. Per quart any consecutiu, també ha crescut l’ocupació fixa que ja representa un 64.9% dels 4.669 treballadors totals. Finalment, l’ocupació femenina ha assolit la xifra més elevada dels darrers anys i se situa en 2.409 dones, un 51.6% dels llocs de treball.