Cooperatives estratègiques per a la producció final agrària

-Dades de l’ANUARI SOCIOECONÒMIC 2018-

La Federació aglutina 204 cooperatives que representen el 37,2% de la producció final agrària de Catalunya, percentatge que confirma la tendència a l’alça del pes del cooperativisme sobre el conjunt.

A més, les empreses cooperatives generen 4.436 llocs de treball directes i han incrementat un 4,9% el nombre mitjà de treballadors l’últim any. Aquest progressió es tradueix tant en un increment de l’ocupació fixa (63% del total, 2.794 treballadors) com femenina (49% del total, 2.182 treballadores).

La facturació global es manté estable en uns 1.600 milions d’euros, i també la facturació mitjana per cooperativa, que és d’uns 7,48 milions d’euros. En termes històrics i considerant les últimes quatre campanyes, la facturació global s’ha incrementat un 1,2% i la facturació mitjana per cooperativa un 5,5%. Aquesta evolució és fruit dels processos de concentració i reestructuració del cooperativisme agrari.

En aquest mateix sentit i degut a la tendència general del sector agrari a la concentració de les explotacions, s’ha produït una reducció del nombre de socis productors, que ha baixat un 3,5% i se situa en 31.483. Pel que fa als socis menors de 45 anys, s’observa un lleuger increment del 2,1%, i ja representen el 14,9% del total.

Quant a la internacionalització, l’exportació mitjana per cooperativa ha augmentat un 12,6% i se situa en 3,15 milions d’euros.

Demarcacions territorials

Per demarcacions territorials, hi ha 62 cooperatives a les comarques de Lleida, 63 a les comarques de Tarragona, 39 a les Terres de l’Ebre, 24 a Barcelona i 16 a Girona.

Les comarques de Lleida continuen sent les que tenen un major pes vers al conjunt de Catalunya: les 62 cooperatives aglutinen un 53% del total de la facturació, 848 milions d’euros. A més, s’hi concentren les de major dimensió a nivell de facturació mitjana (13,05 milions d’euros).

En les comarques de Tarragona la facturació s’ha mantingut pràcticament estable i se situa en 263 milions d’euros, mentre que a Terres de l’Ebre s’ha produït una davallada del 12,2% a causa de la disminució de la producció d’oli d’oliva per la sequera que l’increment de preus no va poder compensar; la facturació s’ha situat en 154 milions d’euros.

Les cooperatives de Barcelona facturen 257 milions d’euros; mentre les de les comarques de Girona sumen una xifra de negoci de 77 milions d’euros.

Sectors de producció

Un total de 103 cooperatives participen en el sector de l’oli d’oliva i n’hi ha 81de fruita seca i garrofa, 63 de vi i cava, 42 de fruita dolça, 39 de cereals i farratges, 18 de pinsos, 11 d’horta, 10 de ramaderia, 6 de llet, 6 de cítrics, 2 concentren l’arròs i 1 la planta viva. Cada cooperativa agrària pot dedicar-se a més d’una activitat productiva.

En determinats sectors com oli d’oliva, arròs, ametlla, fruita de pinyol o avellana, les cooperatives representen més del 65% del total de la producció en el conjunt català.