Controlar la rendibilitat de les explotacions

La gestió analítica és imprescindible per fer seguiment de l’evolució econòmica de les explotacions i, per aquest motiu, es tracta d’un condicionant important dins del Sistema d’Assessorament Agrari.

Una explotació, sigui agrícola o ramadera, és un negoci i, com a tal, ha de ser rendible. Per saber si una explotació és viable, cal ser coneixedors dels costos i marges de cada producte, amb independència que hi hagi campanyes millors i d’altres que no ho són tant.

Així doncs, a més de portar una comptabilitat general, cal dur a terme una gestió analítica de cada explotació. L’objectiu és conèixer els costos que té i valorar-ne les existències, i d’aquesta manera disposar d’una informació que resulta bàsica a l’hora de prendre decisions que facilitin optimitzar la rendibilitat.

La gestió analítica també permet que, dins de la mateixa cooperativa, es puguin comparar els resultats de les diferents explotacions a fi de corregir desviacions i detectar aspectes a millorar.

La gestió analítica de les explotacions permet
millorar-ne el rendiment econòmic

Per donar resposta a la necessitat d’assessorament en aquest àmbit, la Federació està treballant en la creació d’una aplicació informàtica de gestió analítica que facilitarà que, amb el suport dels tècnics de la cooperativa, tots els titulars d’explotacions puguin conèixer els costos i millorar la seva rendibilitat.

Amb anterioritat, l’any 2010, la Federació ja va desenvolupar una aplicació informàtica per a la gestió de la condicionalitat de les explotacions i per facilitar el compliment de la prevenció de riscos laborals.