Compareixença al Parlament pel projecte de Llei de Cooperatives

Parlament Llei CooperativesPer acord de la Comissió d’Empresa i Ocupació, una representació del cooperativisme agrari ha comparegut al Parlament en relació amb la tramitació del Projecte de Llei de cooperatives.

En la compareixença, hi han participat el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca; el responsable de seccions de crèdit de la Federació i president de l’ASC, Lluís Roig; els directors generals de les cooperatives Coselva, Pere Ferré, i Camp d’Ivars d’Urgell, Antoni Pané, i està prevista la de la cap dels Serveis Jurídics de la Federació, Mar Garriga.

La diversitat de perfils presents a la compareixença ha estat representativa del procés de treball intern dels últims dos anys, que s’ha dut a terme tant a nivell tècnic com de consell rector i amb les cooperatives, per tal de consensuar els principals aspectes a què hauria de respondre la nova llei.

La Federació valora l’esforç per adaptar la Llei de cooperatives de Catalunya als reptes del segle XXI i presenta les seves esmenes al projecte

Ramon Sarroca, com a president de la Federació, ha valorat l’esforç per adaptar la normativa als nous reptes i l’oportunitat que ofereix el nou text legal a l’hora d’establir un règim jurídic flexible perquè cada empresa cooperativa triï la fórmula que millor s’adapti a la seva realitat i la faci més competitiva en el mercat. A més, obre les portes a la regulació de molts aspectes a través dels estatuts, d’acord amb la voluntat dels socis i respectant els principis cooperatius.

La Federació ha defensat la creació de la “cooperativa rural”, per als casos en què la cooperativa tingui producció agrària però també presti altres serveis econòmics o encaminats a promoure i millorar el medi rural.

Finalment, s’ha defensat la dotació mínima del 15% al Fons de Reserva Obligatori, tenint en compte es tracta d’uns mínims i que cada cooperativa pot adaptar aquest percentatge segons les seves necessitats.