Cañete acorda amb els consellers una PAC que discrimina

En la Conferència Sectorial dels passats 24 i 25 de juliol de 2013, els consellers d’Agricultura i el ministre van arribar a un acord sobre com s’ha d’aplicar la PAC a Espanya durant el període 2014/2020. Hi ha alguns elements per concretar en grups d’alt nivell o tècnics durant els pròxims mesos, però el contingut de l’acord ja condiciona temes importants.

Pagaments directes

 • Model uniforme. La PAC s’aplicarà a partir d’un model uniforme a nivell espanyol, sense que les comunitats autònomes puguin decidir res de manera específica.
 • No hi ha haurà traspàs de fons entre pilars de la PAC.
 • Pagament base. S’aplicarà a partir d’un model de regionalització que tindrà en compte els imports percebuts durant el 2011 per les comarques agràries. Per cadascuna d’aquestes l’assignació de drets es farà establint un import mitjà d’ajut (sobre un esquema de 42 trams possibles) per a cadascun dels següents tipus de superfície agrària: cultius herbacis en secà, cultius herbacis en regadiu, cultius permanents i pastures.
 • Limitació de la superfície màxima amb drets de pagament base a 2015. Decisió pendent: limitar a la superfície declarada a 2013 o bé aplicar un percentatge del 135-145% de la superfície amb drets a 2009. En el cas de pastures, només s’assignarà a ramaders titulars d’explotacions inscrites al REGA.
 • Import mínim per a la percepció d’ajuts de 300 euros a partir de 2015. En cas que la normativa comunitària ho permeti, s’aplicarà un màxim de 300.000 euros d’ajut per beneficiari (deduint costos laborals i tenint en compte l’agricultura associativa).
 • Règim petits agricultors. S’aplicarà d’ofici per als beneficiaris que haguessin de percebre menys de 1.250 euros. Per a aquests, no s’aplicarà la convergència interna.
 • Els productors i superfície de vinya i fruita i horta que fins ara no rebien ajuts directes no s’incorporaran al nou model d’ajuts. Els 142,7 M€ que el programa de suport del sector del vi va destinar al pagament únic aniran de forma definitiva al règim de pagaments directes.
 • Agricultor actiu. Pendent de definició en els pròxims mesos.
 • Ajuts acoblats. Pendents de definir quins sectors/zones poden ser beneficiaris d’aquests ajuts, tot i que ja se cita que els ramaders tindran una consideració prioritària. S’emprarà l’import màxim del 15%.
 • Ajut a joves agricultors. S’establirà fins un màxim del 2%, amb uns requisits coherents amb els de desenvolupament rural.
 • Ajut per zones amb limitacions naturals. Pendent de concretar com s’establirà la delimitació d’aquestes zones.
 • Organitzacions de productors (OP). S’impulsarà el reconeixement d’OP en tots els sectors.

 Desenvolupament Rural

 • Existirà un PDR gestionat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) en coexistència amb els PDR de les comunitats autònomes. Per a aquest PDR es destinarà un màxim de 238 M€ de fons FEADER durant el període 2014/2020.
 • Està per decidir quines mesures es podran incorporar en el PDR del MAGRAMA i la seva compatibilitat amb els PDR autonòmics. Es planteja com a molt probable la inclusió en el PDR del MAGRAMA de les mesures per a la integració cooperativa i per l’Associació Europea per a la Innovació. Segur que s’hi encabirà la “Red Rural Nacional”.
 • Es definirà un marc nacional per harmonitzar l’aplicació de determinades mesures de desenvolupament rural a nivell espanyol. També s’establiran mecanismes que flexibilitzin la transferència de fons entre els PDR per evitar perdre pressupost de Brussel·les.
 • Criteris de repartiment de fons FEADER entre comunitats autònomes. Pendent de decidir si s’aplicarien els mateixos criteris emprats a nivell comunitari a l’hora de repartir fons entre Estats membres i si també es tindria en compte el nivell d’execució dels PDR actuals.

Joan Segura, vicepresident de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, en el marc de la roda de premsa posterior a la reunió de la Taula Agrària va destacar que “la PAC actual arrossega errors i perversions que es mantenen en aquest model amb desequilibris que ja eren brutals, i teníem l’esperança que es poguessin reequilibrar les rendes dels pagesos”. Segura va assenyalar que “sense entrar en valoracions polítiques, s’ha de denunciar directament a Brussel·les perquè aquest model que proposa Espanya no està alineat amb Europa”.